Skip navigation elements to page contents
כרטיס אשראי מקומי | כרטיס אשראי בינלאומי | כרטיס זהב

מחשבון השוואה לחישוב העלות החודשית של החזקת כרטיס אשראי מקומי

             חשב

העלות החודשית של החזקת כרטיס אשראי מקומי בבנקים ובחברות כרטיסי אשראי (ש"ח)

עלותשם הבנק/החברה
13.9
לאומי קארד בבנק לאומי
16.9
ויזה כאל - מנפיק
12.9
לאומי קארד - מנפיק
13.28
ישראכרט בבנק הפועלים
13.16
14001
13.16
ישראכרט בבנק מזרחי טפחות
17.22
ישראכרט בבנק מזרחי טפחות
14
52001

המחירים המוצגים בטבלה הם מחירים תעריפיים בלבד. לקוחות רבים זכאים לקבל הטבות והנחות על מחירים אלה.  

הנתונים שההשוואה מתבססת עליהם הם נתונים שדווחו לפיקוח על הבנקים. בכל מקרה מומלץ לבדוק את המחירים עם התאגיד הבנקאי .  

כרטיס Free של לאומי קארד הינו כרטיס הפטור מדמי כרטיס. כרטיס זה אינו צובר נקודות והמחזיקים בו נדרשים לשלוף את המידע באמצעות האינטרנט.

הדפס